Referat Generalforsamling 2020

Generalforsamling

Diernæs/Sdr. Vilstrup Strandforening.

Lørdag den 1. august 2020 kl. 14.00 Hoptrup Kirkehus.

Fremmødt 20 medlemmer.

Valg af dirigent: Kurt Dittmann DSB 159

Formandens beretning:

Bestyrelsen havde afholdt 4 møder og telefonsamtaler.

Den 23.august 2019 havde Diernæs/Sdr. Vilstrup Strandforening 60-års jubilæum. Det blev fejret på legepladsen med grillpølser, øl, vand. Dejlig kage fra DSB 156

Der er blevet købt og solgt flere sommerhuse, formanden har budt alle velkommen.

Alle sommerhusejere har indbetalt kontingent. En enkelt mangler, 25 andre har fået anmodning om indbetaling af kontingent og vejbidrag.

Formanden berettede om, afholdt hjertestarter kursus i oktober mdr. udgifter og tilskud fremgår af regnskabet.

Nyt tiltag til sommerhusområdet, der arbejdes pt med projekt motionsredskaber til fællesområdet. Linda DSB 158 har søgt Vækstpulje og blevet bevilliget 100.000 kr. Formanden søger videre om midler til projektet.

Kommunen har forespurgt om cykelrute på diget. Bestyrelsen har givet et ja.

Formanden takkede for godt samarbejde, og opfordrede til fælles ansvarlighed for overholdelse hastigheden på vejene.

Spørgsmål til beretningen.

Nyt om hastighed på Havvejen.

Formanden: udsat til 2021

Bekymring vedr. Cykelruten på diget.

Formanden: Ingen grund til bekymring, der vil ikke ske ændringer på diget. Der vil blive opsat skilte, med knallert kørsel forbudt. Vil forsøge forbud mod ridning. Cykelruten vil blive permanent, da Dundelum vejen er farlig at cykle på. Eventuelle omkostninger Haderslev Kommunes forpligtelser.

Regnskabets aflæggelse samt fastsættelse af kontingent og vejbedrag.

Formanden fremlagde regnskabet da kassereren var forhindret i deltagelse.

Regnskabet blev godkendt.

Uændret kontingent og vejbidrag.

Der blev igen i år spurgt til investering af foreningens penge. Pengene er sikkert placeret.

Der blev spurgt til beløbet vedr. afholdelse af generalforsamling.

Bestyrelsen vil undersøge alternative muligheder.

Behandling af indkomne forslag.

Gitte Sand Petersen DSB 120. Tillæg til §2: Tiltag og ændring på fællesarealet Matr. 507 skal udover fremlæggelse på GF, også være fremlagt til nabohøring.

Gunner Asmussen DSB 21. anbefalede, at Gitte trak forslaget, da det er lodsejerne der ejer matriklen.

Formanden anbefalede, at der blev stemt Nej til forslaget, det ville handlings lamme bestyrelsens arbejde.

Afstemning:  

18 nej stemmer, 1 ja stemme, 1 hverken for eller imod.  

Forslag nedstemt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:         Kirsten Pihl DSB 78 – modtager ikke genvalg                                                       Birthe Dittmann DSB 159 – modtog genvalg                                         Verner Christiansen DSB 40 – modtog genvalg.

2 stillede op til posten som medlemmer til bestyrelsen.

Gitte Sand Petersen DSB 120 

Linda Møller Hansen DSB 158

Afstemning:  Gitte 1 stemme

                        Linda 19 stemmer.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Efter tur afgår:

                                    Kaj Nielsen DSB 32 – modtog genvalg.

                                    Gitte sans Petersen – ikke på valg.

Valg af revisor:

Efter tur afgår:

                                    Hans Bomberg DSB 48 – ikke på valg

                                    Knud Chr. Jensen DSB 34 – modtog genvalg.

Eventuelt:

Drøftelse af havareret båd på stranden.

Formanden tager kontakt til Haderslev Kommune.

Der bliver ingen kommunikation på Facebook.

Skiltning ved legepladsen. Formanden sørger for skilte med legende børn og 15 km. Kurt vil sørge for skiltene bliver sat op.

Der blev fremsat et ønske om, at der blev etableret en lokalplan, bl.a. så byggehøjder etc. bliver overholdt. Umiddelbart var der dog ikke stor stemning, da det, for det første vil koste Foreningen/grundejerne en del penge. For det andet, er det i forvejen Haderslev Kommune, som er myndighed ved byggetilladelser.

Robert DSB 80 fortalte, om det store arbejde, som blev etableret til fordel for hastig nedsættelse. De fint malede lastbildæk blev ikke respekteret, en enkelt beboer havde flere gange skubbet dem ud til siden med et større køretøj. Andre kørte slalom.

DSB 123 og DSB 125 forespurgte, om lov til at søge midler, til udvidelse eller ny badebro, evt med tilhørende platform. Der var opbakning til forslaget.

Ref. Birthe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *